Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2

farebne-struny-2

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 obsahuje ďalších dvadsaťtri obľúbených melódií predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v notovej osnove s textami piesní aj s jednoduchým akordickým sprievodom pre harmonické nástroje. Pri každej piesni je zapísané tempo, v ktorom je odporučená interpretácia. Precvičovaním rôznych prstokladov a ťahov sláčika, ktoré sú aplikované v slovenských ľudových piesňach, podporuje a zdokonaľuje základnú techniku hry na husliach. Interpretáciou – hraním piesní je možné jednoduchým spôsobom nacvičiť ďalšie základné technické prvky. Vhodné je, aby bol nácvik piesní systematický: interpretovanie piesní spevom, brnkaním, hrou sláčikom a neskôr reprodukovanie piesní spamäti. Dôležité je, aby piesne zneli  intonačne čisto a rytmicky správne. Príručka obsahuje aj niekoľko obrázkov na vymaľovanie, čo tiež pozitívne vplýva na uvoľnenie svalov ľavej aj pravej ruky huslistu/huslistky.

Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY 2 je štruktúrovaná do dvoch častí. 

V prvej časti graficky znázorňuje základné pojmy použité v príručke a z hudobnej teórie uvádza schémy prstokladov: dur (zvýšený 2. prst), mol (znížený 2. prst) a ich kombinácie prstoklad durový so zvýšeným 3. prstom, prstoklad molový so zníženým 1. prstom v zápise nôt v notovej osnove s ich pomenovaním. 

V druhej časti pomáha zdokonaľovať základné technické zručnosti precvičovaním hmatov: zvýšený 2. prst, znížený 2. prst, zvýšený 3. prst a znížený 1. prst, ktoré sa nachádzajú v notovom zápise slovenských ľudových piesní. 
Huslista začiatočník v Metodickej príručke FAREBNÉ STRUNY 2 dokáže v krátkom čase porozumieť základom hudobnej teórie, ktoré sú prepojené s praktickými interpretačnými činnosťami a následne vie zahrať na husliach zapísané slovenské ľudové piesne.
 
Metodickú príručku si môžete zakúpiť na webstránke projektu: musical.preferably.eu

Napíš odpoveď

husle
OK knihy